All
GS Hong Surgical Care
GS Hong Surgical Care
#09-05/06 6235 0509
Dr Hong Ga Sze
Dr Loy Teck Jock
i-kidz Children's Clinic
i-kidz Children's Clinic
#20-03 6235 4788
Dr Irene Chan Lai Yeen
International Cancer Specialists
International Cancer Specialists
#15-01/02 6235 9005
Dr Ooi Wei Seong
Japan Green Clinic
Japan Green Clinic
#10-01 6734 8871
Dr Furuta Ryoji
Dr Ishida Takashi
Dr Kamei Kenichi
Dr Lee Kai Xin
Dr Loh Ban Chye
Dr Mehara Kumi
Dr Shino Midori
Dr Swee Ah Siak
Dr Uehira Daisuke
Dr Umesato Kazuya
Dr Yoshitomi Shinsaku
JGH Dental Clinic
JGH Dental Clinic
#10-01 6235 7747
Dr Chua Ai Lian
Dr Denis H. M. Tan
Dr Nawachi Kozue
Dr Oida Yasutaka
Joyce Lim Skin and Laser Clinic
Joyce Lim Skin and Laser Clinic
#11-16/20 6834 9159
Dr Joyce Lim Teng Ee